pacific

This user hasn not filled out his biographical info.

Ubwo dutegereje umukwe dukwiye kwiyiriza

Yesu arabasubiza ati “mbese abasangwa bakwiyiriza ubusa bakiri kumwe n’umukwe… bakiri…

Ni iyihe myumvire ya Gikristo ku by’isi?

‘Imyumvire ku by’isi’ ni uburyo runaka umuntu abonamo isi ku ngingo…

Dispensationalism ni iki, ese igaragara muri Bibiliya?

Dispensationalism ni imyumvire yo muri Tewolojiya (Theologie) ifite ingingo 2 zihariye:…

Nshobora kwizera gute ko nzajya mu Ijuru nimara gupfa?

Wizeye ko wahawe ubugingo buhoraho kandi ko uzajya mu Ijuru numara…

Natunganira nte Imana?

Kugira ngo ‘dutunganire’ Imana, mbere na mbere tugomba gusobanukirwa icyo ijambo…

Nahawe imbabazi? Nabona nte imbabazi zituruka ku Mana?

Mu Byakozwe n’Intumwa 13:38 baragira bati,’ Nimumenye rero, bavandimwe ko ari…

Uburyo 5 ushobora kurwanya sinusite no gufungana mu mazuru udakoresheje za…

Abantu benshi bakunda kugira ikibazo cya sinusite no gufungana, bakunze guhita bitabaza…

Imbanziriza-kinyagihumbi ni iki?

Imbanziriza-kinyagihumbi (premillennialism) ni imyumvire ivuga yuko kugaruka kwa 2 kwa Kristo…

Uwiteka udutabare umubisha

Udutabare umubisha, kuko gutabara kw’abantu kutagira umumaro. Imana izadukoresha iby’ubutwari, kuko…

Yesu yakuyeho imigenzo asohoza byose mu mubiri we – Ev. Fidele…

Iyo hene ijye ahatagira abantu, yikoreye gukiranirwa kwabo kose, uwo muntu…