IJAMBO RY'IMANATODAY'S VERSE

Umusomyi Kuwa kabiri 19 Ukwezi kwa mbere

Kuva 3.1-22

Imana imuhamagara iri hagati muri icyo gihuru (4): Mose yahuriye n’Imana ku musozi Horebu cyangwa Sinayi. Yabonye igihuru cyaka umuriro maze avugana n’Imana imbona nkubone. Abantu benshi muri Bibliya bahuye n’Imana mu ishusho ifatika barebesha amaso. Abrahamu yayibonye mu ikome ricumba n’urumuri rwaka (Itang. 15.17).

Yakobo yakiranye n’umuntu (Itang.32.24-29). Igihe Abisirayeli bavaga mu Egiputa Imana yabayoboye mu nkingi y’igicu ku manywa n’inkingi y’urumuri nijoro (Kuva 13.21-22). Uwizera Imana wese afite uburyo bwihariye Imana yamwiyeretsemo. Ndi muntu ki (11)? Mose yahawe n’Imana ubutumwa budasanzwe, ariko aho kureba ku mbaraga z’umutumye, yirebera ku ntege nke ze. Hari benshi bananirwa n’umurimo w’Imana bitewe no kwiyumvamo ubushobozi buke. Nyamara imbaraga sizo zibuze. Uwiyemeje gukorana natwe ntafite nke (12;Abac.6.15-16). NDI UWO NDI WE (14): Imana yabwiye Mose izina ryayo bwite kugira ngo abo imutumyeho bazamenye ko ari iyo kwizerwa (Ibyah.1.18).

Gusoma ijambo ry’Imana ni byo bizatuma nawe ikwiyereka, maze bizakurinde gushidikanya mu gihe cyo guhamya ibyo yakubwiye.

Ibibazo
Mbese mu byo nsomye harimo
-Itegeko nkwiriye kumvira? Mbese mu byo nsomye harimo
-Icyo Imana yansezeranyije?

Izindi nkuru nk'iyi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!
Close
Close