inyigisho

Ese nahawe Ubugingo bw’Iteka?

Igisubizo: Bibiliya itwereka ku buryo bugaragara inzira igana ku bugingo bw’iteka. Icya mbere, tugomba kwemera…

Uwiteka azajya yirwanira, wowe umwiringire

Maze atumira Abanyakanani b’iburasirazuba n’ab’iburengerazuba, n’Abamori n’Abaheti n’Abaferizi n’Abayebusi bo mu gihugu cy’imisozi miremire,…

Uwizera abeshwaho no kwizera

Nuko ibyo bintu bimaze kuzura abwira umuhungu we ati “Ongera unzanire ikindi kintu.” Na…

Bibiliya ivuga iki ku ivanguramoko, kwikanyiza no kurenganya ubundi bwoko?

Mbere yuko dutangira gusubiza iki kibazo, tubanze twerure: hari ubwoko bumwe gusa, Muntu. Abazungu,…

Nahawe Ubugingo bw’Iteka?

Bibiliya itwereka ku buryo bugaragara inzira igana ku bugingo bw’iteka. Icya mbere, tugomba kwemera…

Kuki ntagomba kwiyahura?

Imitima yacu yerekeza ku bantu bafite ibitekerezo byo gushyira iherezo ku buzima bwabo biyahuye.…

Yesu ni we buhungiro bwacu

Ariko gatozi uwo nagira ubwo arenga urugabano rw’umudugudu w’ubuhungiro bwe yahungiyemo, uhorera amaraso y’uwapfuye…

Imana ubwayo izakujya imbere

Mukomere mushikame ntimubatinye, ntimubakukire imitima kuko Uwiteka Imana yawe ubwayo izakujya imbere, ntizagusiga ntizaguhana.…

Isengesho rya ‘Dawe uri mu ijuru’ ni iki, ese tugomba kurikoresha dusenga?

‘Dawe uri mu ijuru’ ni isengesho Yesu yigishije intumwa ze, dusoma muri Matayo 6:9-13…

Yesu yakuyeho imigenzo asohoza byose mu mubiri we – Ev. Fidele Amani

Iyo hene ijye ahatagira abantu, yikoreye gukiranirwa kwabo kose, uwo muntu ayirekurire mu butayu.…